Wczytywanie zawartości...
Nawigacja
Account

Woda, obecna nie tylko na ziemi ale i poza nią, jest esencją istnienia życia oraz źródłem wszystkich jego form, które z inspiracji Stwórcy wykreowane zostały. Jest informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym, między Duchem i ożywioną materią. Jak dotychczas, jej fenomen jest poza zdominowaną przez materię, ludzką percepcją i zrozumieniem. Moim zdaniem, jest ona informacyjnym medium kreacji, istnienia, ewolucji i destrukcji wszelkiej materii ożywionej jaka istnieje na ziemi" Rzeczywistość w której żyjemy, istnieje w świecie materialnym i duchowym a człowiek jako materialna manifestacja istoty duchowej jest jej nierozłącznym elementem. Woda jest esencją istnienia życia i źródłem wszelkich jego fizycznych form, inspirowanych przez Stwórcę. Jest więc niewątpliwie, informacyjnym medium kreacji, istnienia i ewolucji wszelkiej materii jaka istnieje z Jego woli oraz istotą umożliwiającą ciągłą komunikację między światem duchowym a materią ożywioną. Woda tak naprawdę, to zarządzana przez Ducha, widzialna platforma Boskiej Matrycy kreacji w której materializuje się niewidzialna, duchowa forma życia. To dzięki wodzie możemy oglądać efekty tej kreacji, w której zresztą aktywnie uczestniczymy. AL PAUL
Woda, obecna nie tylko na ziemi ale i poza nią, jest esencją istnienia życia oraz źródłem wszystkich jego form, które z inspiracji Stwórcy wykreowane zostały. Jest informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym, między Duchem i ożywioną materią. Jak dotychczas, jej fenomen jest poza zdominowaną przez materię, ludzką percepcją i zrozumieniem. Moim zdaniem, jest ona informacyjnym medium kreacji, istnienia, ewolucji i destrukcji wszelkiej materii ożywionej jaka istnieje na ziemi" The reality in which we live, exists in the material and spiritual world. Man, as a material manifestation of a spiritual being, is its inseparable element. Water is the essence of the existence of life and the source of all its forms, that arose from the inspiration of the Creator. Thus, it is undoubtedly the informational medium of creation, the existence and evolution of all living matter which exists from His will. It is the essence, that enables communication between the spiritual world and all living matter. Water is the visible platform of the Divine Matrix of creation, governed by the Spirit, in which the spiritual form of life is materialized. Thanks to water, we can see the effects of this creation in which we actively participate. Al Paul THE WATER PHENOMENON IS STILL BEYOND THE PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF HUMAN DOMINATED BY MATTER
Slide
Do góry